Raport roczny 2021

Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD)

Ujawnianie informacji związanych z klimatem, zgodnie z zaleceniami

Rośnie świadomość klientów, inwestorów i innych interesariuszy na temat zmian klimatycznych, a także presja regulacyjna związana z celami neutralności klimatycznej wprowadzonymi przez UE i jej państwa członkowskie. Jednocześnie, w sektorze telekomunikacyjnym rozbudowa infrastruktury sieciowej i wzrost natężenia ruchu danych powoduje wzrost zużycia energii, która w Polsce w większości produkowana jest z paliw kopalnych, co generuje emisje gazów cieplarnianych.

To właśnie zużycie energii (przede wszystkim na potrzeby sieciowe) jest głównym źródłem emisji operatora telekomunikacyjnego (Zakresy 1 i 2 emisji wg Protokołu GHG – bezpośrednie i pośrednie emisje własne). Kluczowe są zarówno działania dotyczące optymalizacji wolumenu, jak i struktury pochodzenia energii.

W celu poprawienia efektywności energetycznej i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na klimat Orange Polska prowadzi szereg działań, głównie skupionych wokół optymalizacji zużycia energii oraz zwiększania udziału energii odnawialnej w całości zapotrzebowania na energię.

Od 2014 roku Orange Polska realizuje Program Optymalizacji Energii (Energy Optimisation Programme). Wdrożono dotąd ok. 200 inicjatyw oszczędnościowych w różnych obszarach sieciowych, które przełożyły się na łączną oszczędność energii w latach 2014-2020 przekraczającą 700 GWh.

Wszystkie działania realizowane w ramach Programu zostały podzielone na cztery obszary:

 • FIX Legacy Decommisioning to inicjatywy dotyczące starszych technologii stacjonarnych, czyli PSTN czy ATM. W ramach tych inicjatyw klienci są przełączani na nowsze i bardziej efektywne energetycznie technologie. Optymalizowane są też starsze urządzenia poprzez „zagęszczenie” dostępów dla klientów na kartach i wyłączanie nadmiarowych kart.
 • Poprawa efektywności sieci RAN to szereg działań zmniejszających zużycie energii w mobilnej radiowej sieci dostępowej przy zachowaniu najlepszej jakości usług dla klientów. W okresie niższej aktywności abonentów, np. w nocy, potrzebnych jest mniej zasobów radiowych do zapewnienia połączeń i transferu danych, dlatego czasowo zostają wyłączone, co zmniejsza zużycie energii.
 • Modernizacja środowiska technicznego ma zapewnić optymalne warunki dla pracy urządzeń telekomunikacyjnych, dzięki systemom klimatyzacji, zasilania, ogrzewania itp. Główne działania to wymiana klimatyzacji na efektywniejszą i doposażenie pomieszczeń w układy chłodzenia systemami wentylacji (tzw. Free Cooling).
 • Big Data – Energy. Dostępne dane energetyczne są pozyskiwane, przetwarzane i analizowane przy wykorzystaniu narzędzia Businness Intelligence. Dzięki temu można wykryć anomalie, zoptymalizować koszty i zużycie energii. Przykładem jest cykliczny, indywidualny dobór taryf energetycznych dla każdego obiektu znajdującego się w sieci Orange Polska.

Spółka podjęła działania w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze energetycznej poprzez bezpośrednie kontraktowanie odnawialnej energii u jej producentów w oparciu o długoterminowe umowy zakupowe (Power Purchase Agreement – PPA). Pierwszą taką umowę zawarto w 2020 roku. Dzięki niej na potrzeby Orange Polska zbudowano dwie farmy wiatrowe, które rozpoczęły działalność wiosną 2021 roku – będą dostarczać ok. 10% energii niezbędnej Orange Polska w ciągu roku i przełożą się na ok. 30 tysięcy ton eCO2 mniej każdego roku. W grudniu 2021 roku Orange Polska zawarł kolejną umowę PPA, dzięki której powstaną następne instalacje wiatrowe, które od 2024 roku zabezpieczą kolejne ok. 20% zapotrzebowania firmy na energię. Orange Polska planuje, że w 2025 roku co najmniej 60% całkowitego zużycia energii będzie pochodziło z takich źródeł odnawialnych.

Orange Polska optymalizuje także flotę transportową i portfel nieruchomości, co przekłada się na mniejsze zużycie paliw i energii. Ponadto firma podejmuje działania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, m.in. prowadząc odkup i zbiórkę używanych telefonów, proponując klientom telefony odnawiane, a także co roku odnawiając i kierując do ponownego wykorzystania około 500 tys. sztuk klienckich urządzeń sieciowych (modemów internetowych, dekoderów telewizyjnych). Pomimo rosnącej transmisji danych w swoich sieciach, przede wszystkim dzięki opisanym powyżej działaniom dotyczącym energii, Orange Polska zredukował emisje własne w 2021 roku o 27% w porównaniu do 2015 roku (rok bazowy dla emisji w Grupie Orange), a cel redukcyjny w tym zakresie na 2025 rok to 65% w porównaniu do roku 2015. Został on przyjęty przez Zarząd Orange Polska i ogłoszony w kwietniu 2021 roku, wraz z potwierdzeniem nadrzędnego celu klimatycznego firmy: całkowitej neutralności klimatycznej do 2040 roku, zarówno dla emisji własnych, jak i całego łańcucha wartości (czyli Zakresy 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych wg Protokołu GHG). W przypadku niepowodzenia realizacji inicjatyw redukujących negatywny wpływ na klimat, Orange Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, byłaby narażona na straty wizerunkowe. Dodatkowo, nieosiągnięcie przez Orange Polska zakładanego udziału energii ze źródeł odnawialnych mogłoby spowodować wyższe niż zaplanowano wydatki na energię elektryczną i w konsekwencji przełożyć się negatywnie na wyniki finansowe.

27 %
redukcja własnych emisji (GHG Protocol Scopes 1 and 2) 2021 vs 2015
60%
docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w Orange Polska do 2025 r.
65 %
nasz cel redukcji do 2025 r.

Aby lepiej zarządzać wpływem na klimat, Orange Polska utworzył w 2020 roku stanowisko doradcy ds. strategii klimatycznej Orange Polska (climate officer), który odpowiada za koordynację działań firmy w zakresie realizacji celów klimatycznych. Jego rolą jest opracowanie polityki klimatycznej oraz nadzorowanie jej realizacji w ścisłej współpracy z całą organizacją. Doradca ds. strategii klimatycznej podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych.

Cele klimatyczne zostały włączone do strategii biznesowej Orange Polska .Grow, a ich realizacja jest kwartalnie raportowana Zarządowi. Został stworzony specjalny program #OrangeGoesGreen, prowadzony przez doradcę ds. strategii klimatycznej Orange Polska. Program ma za zadanie przyspieszenie działań na rzecz klimatu i realizację celów klimatycznych. Nadzór nad realizacja programu sprawują Prezes Zarządu i Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych.

Został powołany dedykowany zespół złożony z przedstawicieli różnych jednostek firmy, w ramach którego realizowanych jest obecnie 13 projektów. Za realizację projektów odpowiadają dyrektorzy: Zakupów Technologicznych i Sieciowych, Środowiska Pracy, Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Zarządzania Zasobami Sieci i IT, Zakupów, Rozwoju i Zarządzania Terminalami, Zarządzania Zasobami Operacyjnymi Sieci i IT, Marketingu Rynku Biznesowego, Centrum Doświadczeń Klientów oraz Orange Energia. Zespół spotyka się raz na dwa miesiące, a realizacja celów jest raportowana Zarządowi.

Zarząd zatwierdził cele klimatyczne Orange Polska 2025/2040 w formalnej uchwale i co najmniej dwa razy w roku dokonuje przeglądu postępów w realizacji tych celów.

Redukcja emisji z Zakresu 1 i 2 jest uwzględniona jako KPI w systemie celów MBO dla kluczowych menadżerów zajmujących się tym tematem, w szczególności odpowiednich Członków Zarządu (Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii, Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych) i osób bezpośrednio im podlegających. Jest to również część długoterminowego programu motywacyjnego dla całego najwyższego kierownictwa firmy.

W Orange Polska funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, który zapewnia identyfikację, ocenę i zarządzanie czynnikami ryzyka. System ten został opracowany na podstawie normy ISO 31000:2018. Przy ocenie ryzyka jest uwzględniane prawdopodobieństwo oraz wpływ zajścia określonych zdarzeń na sytuację finansową, wizerunek przedsiębiorstwa, ciągłość działania oraz życie i zdrowie ludzi. W przypadku, gdy konsekwencje wystąpienia ryzyka mają wpływ zarówno np. finansowy jak i wizerunkowy wycenia się je według najbardziej negatywnego skutku.

Identyfikowane ryzyka są agregowane w grupy sobie podobnych (tzw. klastry). Proces oceny ryzyk jest zarządzany przez koordynatorów poszczególnych domen. Podział ryzyk na domeny ryzyk operacyjnych, utraty informacji, ciągłości działania, Compliance, nadużyć oraz społecznych zapewnia jednolite i obiektywne podejście do oceny ryzyk o zbliżonych konsekwencjach (analiza przyczynowo-skutkowa). Ryzyka klimatyczne zostały wpisane w domenę ryzyk społecznych i stanowią oddzielny klaster. Za ocenę i zarządzanie ryzykiem, w tym identyfikację nowych i nasilających się czynników, monitorowanie ryzyka i skuteczności mechanizmów kontrolnych oraz przekazywanie odpowiednich raportów odpowiadają osoby kierujące danym obszarem i funkcjami biznesowymi, a za koordynację tego procesu odpowiada opiekun domeny ryzyk społecznych.

Ryzyka oraz przypisane im działania ograniczające stanowią jedno ze źródeł wykorzystywanych do przygotowania Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego. Do wyceny i raportowania ryzyka stosowane są m.in. mapy ryzyka (ang. Heat map), które ilustrują stopień zagrożenia ze strony poszczególnych zdarzeń. Rada Nadzorcza otrzymuje coroczne sprawozdania z wynikami oceny kluczowych ryzyk, wśród których znalazło się jedno ryzyko klimatyczne.

Odniesienie do najbardziej istotnych ryzyk wpływu firmy na klimat

Brak sukcesu w realizacji strategii klimatycznej Orange Polska może mieć niekorzystny wpływ na reputację firmy oraz skutkować wzrostem kosztów operacyjnych i utratą części inwestorów i klientów. Może prowadzić do zmniejszenia zainteresowania inwestorów Spółką, a w dłuższym okresie przełożyć się na mniejszą satysfakcję i lojalność klientów. Stąd konieczność zmniejszenia negatywnego wpływu działalności Spółki oraz oferowanych przez nią produktów i usług na środowisko naturalne.

Chociaż technologia 5G jest efektywniejsza energetycznie od starszych technologii, stale rosnący ruch transmisji danych zwiększa całkowite zużycie prądu, co może powodować wzrost emisji CO₂ (zużycie energii elektrycznej jest głównym źródłem emisji w branży telekomunikacyjnej). W związku z tym, zwiększenie udziału energii odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby Orange Polska poprzez długoterminowe umowy na zakup energii (PPA) ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia emisji CO₂ pomimo wzrostu ruchu.

Celem Spółki jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku oraz znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2025 roku. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez zakup zielonej energii w oparciu o długoterminowe umowy bezpośrednio z producentami oraz działania optymalizujące zużycie energii, między innymi poprzez ewolucję technologiczną oraz wdrażanie efektywniejszych energetycznie rozwiązań. Wsparciem dla tych działań jest otwarty dialog z interesariuszami w sprawie zaangażowania Orange Polska na rzecz klimatu oraz pozytywnego wpływu branży telekomunikacyjnej na zmniejszenie emisji w innych sektorach.

Ryzyko krótkoterminowe.

Analiza oraz określenie poziomu i charakteru znaczenia zmian klimatycznych

W 2021 roku został przeprowadzony proces służący określeniu ryzyk i szans oraz determinant i elementów budowy scenariuszy postępowania w odniesieniu do tych ryzyk (i szans) w układzie macierzowym: odniesienie do poszczególnych lokalnych scenariuszy klimatycznych dla Polski (pozytywnego, neutralnego, negatywnego, bardzo negatywnego) (ujęcie scenariuszowe) oraz odniesienie krótko- (do 2025), średnio- (do 2050) i długoterminowe (2100) (ujęcie czasowe). W całym procesie uczestniczył zespół złożony z przedstawicieli kierownictwa i różnych obszarów firmy, które uznane zostały za najważniejsze z uwagi na aktualny i potencjalny wpływ na środowisko. Proces obejmował następujące etapy:

Ocena narażenia Orange Polska na zmiany klimatu (w rozumieniu analizy istotności finansowej takiego narażenia) w zakresie poszczególnych scenariuszy klimatycznych.

 • Znaczenie negatywnych czynników klimatycznych dla Orange Polska dla poszczególnych scenariuszy klimatycznych.

Cel:
Określenie najistotniejszych negatywnych czynników klimatycznych oraz szans, które wpływają, w zależności od scenariuszy klimatycznych, na podatność i przystosowanie w danym obszarze oraz łańcuchu budowania wartości
Rezultat:
Lista najważniejszych negatywnych czynników klimatycznych i szans stojących przed Polską oraz przed Orange Polska w całym łańcuchu wartości w aspekcie poszczególnych scenariuszy klimatycznych.

 • Znaczenie negatywnych czynników społeczno-gospodarczych dla Polski w odniesieniu do Orange Polska dla poszczególnych scenariuszy klimatycznych.

Cel:
Opisanie najważniejszych negatywnych czynników społeczno-gospodarczych oraz szans wpływających na Polskę oraz branżę telekomunikacyjną.

Rezultat:
Lista najważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych i możliwości wpływających na podatność na zmianę klimatu w Polsce oraz branży telekomunikacyjnej. Określenie potrzebnych informacji lub szczegółowych analiz konkretnych negatywnych czynników społecznogospodarczych lub szans tworzonych przez zmianę klimatu, aby ocenić ogólną podatność na zmiany klimatu.

Ocena wrażliwości Orange Polska na zmiany klimatu (w rozumieniu analizy ryzyk klimatycznych) w zakresie poszczególnych scenariuszy klimatycznych.

 • Analiza wrażliwości Orange Polska na negatywne czynniki klimatyczne w aspekcie zmian społeczno-ekonomicznych dla poszczególnych scenariuszy klimatycznych.

Cel:
Określenie najwrażliwszych działań w obszarach lub sektorach, które zostaną najbardziej dotknięte przez negatywne czynniki klimatyczne i społeczno-gospodarcze.

Rezultat:
Lista najwrażliwszych działań lub wpływu negatywnych czynników klimatycznych i społeczno-gospodarczych na pogorszenie lub odciążenie celów i działań Orange Polska. Określenie możliwych braków Orange Polska w zakresie wiedzy dotyczącej wpływu zmian klimatu oraz zmian społeczno-gospodarczych na konkretne działania.

Określenie i klasyfikacja zdolności przystosowawczej Orange Polska do zmian klimatu (w rozumieniu analizy ryzyk klimatycznych) w zakresie poszczególnych scenariuszy klimatycznych.

 • Analiza zdolności przystosowawczej Orange Polska do zmian klimatu w aspekcie ryzyk i szans klimatycznych dla poszczególnych scenariuszy klimatycznych.

Cel:
Określenie i sklasyfikowanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników zdolności przystosowawczej, aby wybrać najbardziej istotne czynniki do oceny podatności na zmianę klimatu na obszarze Polski oraz w branży telekomunikacyjnej.

Rezultat:
Lista czynników mających największy wpływ na zdolność przystosowawczą na lokalnym obszarze lub w danym sektorze gospodarki.

Przygotowanie dostosowawczego planu działania Orange Polska do zmian klimatu (w rozumieniu analizy ryzyk klimatycznych) w zakresie poszczególnych scenariuszy klimatycznych).

 • Określenie zintegrowanej oceny podatności oraz planu działania Spółki.

Cel:
Określenie czynników ograniczających oraz wspomagających procesy.

Rezultat:
Lista zhierarchizowanych środków przystosowania i kapitalizacji, potencjalnych konfliktów, czynników ułatwiających i wspólnych korzyści oraz przeszkód utrudniających wdrożenie określonych środków. Plan działania zawierający zhierarchizowane środki, w tym konkretne kroki.

Metodologia identyfikacji, wyceny i działań łagodzących ryzyka dla Orange Polska została opracowana w oparciu o wytyczne TCFD (Grupa Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem), raporty IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu) oraz regulacje taksonomiczne zrównoważonych środowiskowo inwestycji, związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2020/852.

Ryzyka wyceniono w 4 scenariuszach wzrostu temperatury w odniesieniu do stanu sprzed rewolucji przemysłowej (XIX w.), w tym zgodnie z 2 skrajnymi scenariuszami przedstawionymi na Szczycie Klimatycznym w Paryżu w 2015 roku. Ryzyka wyceniono dla 3 okresów: 2022-2025 (okres strategii Orange Polska), 2025-2050 (cel UE osiągnięcia neutralności klimatycznej) i 2100 (prognoza szczytu klimatycznego w Paryżu przedstawiona na ten okres).

Przedstawiona metodologia została wykorzystana przy wsparciu prof. P. Bogacza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W ramach analizy zostały dla Orange Polska opracowane 4 scenariusze:

 1. Scenariusz pozytywny RCP2,6 – dynamika ocieplenia klimatu do 2100 roku poniżej 1,5°C w stosunku do ery przedindustrialnej;
 2. Scenariusz neutralny RCP4,5 – dynamika ocieplenia klimatu do 2100 roku pomiędzy 1,5 a 2°C w stosunku do ery przedindustrialnej;
 3. Scenariusz negatywny RCP6 – dynamika ocieplenia klimatu do 2100 roku pomiędzy 2 a 3°C w stosunku do ery przedindustrialnej;
 4. Scenariusz bardzo negatywny RCP8,5 – dynamika ocieplenia klimatu do 2100 roku powyżej 3°C w stosunku do ery przedindustrialnej.

Na tej podstawie przyjęto następujący horyzont czasowy ryzyk:

 • Krótkoterminowe (do 2025 r.),
 • Średnioterminowe (do 2050 r.),
 • Długoterminowe (do 2100 r.).

Ryzyka środowiskowe i klimatyczne, podobnie jak inne ryzyka społeczne, podlegają raz w roku standardowemu przeglądowi ryzyk oraz są raportowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Ryzyka kluczowe podlegają dodatkowej procedurze nadzoru i mogą stanowić podstawę do sporządzenia corocznego planu audytów wewnętrznych i oceny przez Komitet Audytowy. Jak wskazano powyżej wśród ryzyk kluczowych znalazło się ryzyko dotyczące utraty reputacji z powodu negatywnego wpływu na klimat. Ryzyka wpływu klimatu na Orange Polska zostały powiązane z wybranymi ryzykami kluczowymi jako czynniki materializujące się w dłuższej perspektywie.

Odniesienie do najbardziej istotnych ryzyk wpływu klimatu na firmę

Grupa dokonała analizy wpływu zmian klimatu na sprawozdanie finansowe i stwierdziła, że nie ma mają one wpływu na wartość bilansową aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. Określono, że ryzyka krótkoterminowe wiążą się przede wszystkim z niekorzystnym wpływem Orange Polska na środowisko. Ryzyka dotyczące wpływu klimatu na Spółkę są więc rozpatrywane przede wszystkim w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Zmiany klimatu, tj. klęski żywiołowe, a także inne zdarzenia losowe związane ze zmianami klimatu, mogą doprowadzić do znacznego obniżenia wartości aktywów firmy poprzez ich zniszczenie lub uszkodzenie, co będzie skutkować zarówno przerwami w świadczeniu usług jak i wysokimi kosztami napraw. Częstotliwość i intensywność zjawisk meteorologicznych związanych z obecną zmianą klimatu (powodzie, burze, fale upałów) stale rośnie, zaostrzając katastrofy i zwiększając związane z nimi szkody. W perspektywie średnioterminowej, wzrost poziomu morza wywołany topieniem się lodowców i lądolodów może częściej wpływać na miejsca i instalacje w pobliżu wybrzeża. Chociaż ochrona ubezpieczeniowa roszczeń może się dalej zmniejszać, szkody spowodowane katastrofami o dużej skali mogą skutkować znacznymi kosztami, z których część może nadal obciążać Orange Polska, a tym samym wpłynąć na sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki.

Eksperci Orange Polska zidentyfikowali zagrożenia związane ze zmianami klimatu, które mogą znacząco wpłynąć na Spółkę. Ryzyka te zostały wycenione pod względem wartości i prawdopodobieństwa. Wycenę tych ryzyk oparto na zdyskontowanych przyszłych przepływach pieniężnych za okres do 2100 roku.

Z kilkunastu zidentyfikowanych potencjalnie ryzyk jako materialne uznano 4 ryzyka, które mają największy poziom prawdopodobieństwa i największy wpływ na firmę. Opisano je poniżej, łącząc je także w przedstawionej tabeli z poszczególnymi czynnikami klimatycznymi i skutkami ich zadziałania.

Czynnik klimatyczny oparty na długoterminowych prognozach w różnych scenariuszach temperaturowych (2-4°C) Ryzyko (opisane poniżej) Ryzyko wynikające z czynnika klimatycznego Wartość ryzyka = przyszłe przepływy pieniężne wynikające z:
fale upałów, ulewnych deszczy/ burz, powodzi rzecznych a) uszkodzenie sprzętu spowodowane wysokimi temperaturami, falami upałów, powodziami i innymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi koszt napraw uszkodzonych aktywów
wzrost poziomu morza a) uszkodzenie sprzętu z powoduwzrostu poziomu morza koszt odbudowy i relokacji majątku
wzrost temperatury b) zwiększona ilość wymaganej energii koszt dodatkowej ilości energii
fale upałów b) przerwy w dostawie prądu utracone przychody oraz koszty kar i odszkodowań wynikających z przerw w dostawie prądu
brak określonego czynnika klimatycznego c) braki sprzętu i opóźnienia w dostawach utracone marże na sprzedaży wynikające z braków i opóźnień w dostawach,
brak określonego czynnika klimatycznego c) dodatkowe koszty, opłaty i podatki wynikające ze zmiany prawa, kar, migracji, braków wykwalifikowanych pracowników, chorób niewyceniony

Uszkodzenia infrastruktury lub nieprawidłowe działanie spowodowane zmianą klimatu

Zmiany klimatu mogą skutkować uszkodzeniami lub nieprawidłowym działaniem infrastruktury, powodując awarie. Kluczowymi zagrożeniami są w tej kwestii: podwyższone temperatury (długotrwałe, częstsze fale upałów lub wyższe temperatury dzienne), ekstremalne zdarzenia pogodowe (np. burze, wichury, błyskawice), zalanie terenu (i infrastruktury) w wyniku ciężkich lub przewlekłych zmian klimatycznych (ulewne deszcze, wylewy rzek, przejściowe lub trwałe zmiany poziomu morza), które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do niedostępności niektórych obszarów. Ze strony firmy takie sytuacje wymagają zmian w planowaniu lub parametrach inwestycji.

Głównym podejściem do zarządzania tym ryzykiem jest zrozumienie, pomiar, monitorowanie i łagodzenie możliwych wpływów w różnych scenariuszach klimatycznych/ temperaturowych w krótkim, średnim i długim okresie, z uwzględnieniem wpływu na kwestie finansowe i ciągłość działania.

Zidentyfikowaliśmy obszary wysokiego ryzyka na terenie kraju, aby móc uwzględniać informacje o ryzyku klimatycznym w decyzjach inwestycyjnych (planowanie przyszłych lub przenoszenie obecnych lokalizacji, wybory projektowe, dodatkowe środki ochrony lub reagowania).

Przeglądamy i monitorujemy możliwy wpływ czynników klimatycznych na infrastrukturę, aby w uzasadnionych przypadkach wdrażać nowe rozwiązania przy projektowaniu i budowie infrastruktury (np. optymalizacja sprzętu aktywnego, umieszczanie sprzętu wyżej nad ziemią, instalacje ruchome, izolacja, systemy chłodzenia) lub zapewnić odpowiednie rozwiązania ochronne (np. pompy).

Ryzyko średnio- i długoterminowe.

Wpływ zmian klimatycznych na dostarczanie, zużycie i koszty energii

Zmiana klimatu (a w szczególności rosnące temperatury i ekstremalne zjawiska pogodowe) będą miały prawdopodobnie znaczny wpływ na dostarczanie energii, jej wykorzystanie i koszty. Wpływ ten będzie wzrastał wraz z pogarszającym się stanem systemów zasilania i chłodzenia. Ryzyko to może mieć dwie formy: ostrą (związaną ze zdarzeniami ekstremalnymi) – np. podwyższona średnia dobowa temperatura, intensywna burza i deszcz albo przewlekłą (długotrwałą) – np. częstsze fale upałów lub intensywne burze. Oba te rodzaje ryzyka mają podobny, istotny wpływ na dostarczanie, zużycie i koszty energii dla Orange Polska.

Dodatkowo, zwiększa się obciążenie krajowego systemu energetycznego (więcej energii potrzebnej do chłodzenia i zwiększone prawdopodobieństwo awarii związanych z wyższymi temperaturami), co może skutkować niższymi dostawami energii i wyższymi cenami, a w poważniejszych przypadkach nawet lokalnymi przerwami w dostawie prądu. Należy również uwzględnić zwiększone wymagania dotyczące chłodzenia samej infrastruktury firmy ze względu na wyższe temperatury otoczenia.

Zarządzanie i podejście Orange Polska do tego ryzyka obejmuje utrzymywanie zaktualizowanych scenariuszy ciągłości procedur dotyczących przerw w dostawach prądu lub innych zakłóceń w dostawach energii, ze szczególnym uwzględnieniem przechowywania energii i innych niskoemisyjnych rozwiązań zasilania awaryjnego (zarówno ze względu na koszty jak i dostawy). Orange Polska optymalizuje także zużycie energii w celu zmniejszenia zapotrzebowania (wielkości zużycia). Program Optymalizacji Energii obejmuje optymalizację zużycia energii dla nieruchomości nietechnicznych oraz ewolucję w kierunku bardziej energooszczędnych technologii. Koncentrujemy się także na technologiach chłodzenia (ograniczenie zużycia energii; połączone rozwiązania pasywne/aktywne). Podejmujemy też starania o pozyskanie energii odnawialnej od dostawców (umowy PPA), uzupełniając to działanie o własne źródła (Solar as a Service), gwarantujące długoterminowy dostęp do niezbędnych ilości energii.

Ryzyko krótko-, średnio- i długoterminowe.

Zakłócenia łańcuchów dostaw mogą być spowodowane kwestiami związanymi ze zmianami klimatu, a w szczególności niewystarczającą dostępnością kluczowych zasobów lub zakłóceniami dostaw od dostawców ze stref niestabilnych. Możliwe jest wystąpienie braków w zakresie dostępności niektórych kluczowych zasobów – zwłaszcza tych, które pochodzą z obszarów podatnych na ekstremalne zjawiska pogodowe (niedobory produkcji, zakłócenia szlaków transportowych) lub zakłócenia społeczno-polityczne (zakłócenia w pozyskiwaniu). W przypadku niektórych zasobów istnieje obecnie tylko ograniczona dywersyfikacja, która może potencjalnie stanowić problem w nadchodzących latach, jeśli będzie miała miejsce nadmierna zależność od dostawców z niektórych stref. Może to powodować trudności w świadczeniu usług Orange Polska z uwagi na braki sprzętu lub opóźnienia w dostawach sprzętu, m.in. elementów infrastruktury spoza Europy. Z uwagi na opóźnienia w dostawach sprzętu mogą też potencjalnie wystąpić problemy w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych. Istnieje też prawdopodobieństwo zmniejszonego dostępu do sprzętu i/lub wyższych cen produktów z dotychczasowych źródeł. Może to spowodować konieczność przejścia na inne technologie (wysokie koszty modernizacji).

Z punktu widzenia zarządzania, zidentyfikowaliśmy kluczowe dla ciągłości działania zasoby, których dostępność jest potencjalnie zagrożona zakłóceniami związanymi ze zmianą klimatu. W odpowiedzi na potencjalne zakłócenia zaopatrzenia podejmujemy szereg działań w postaci dywersyfikacji dostawców, pozyskania tzw. dostawców zapasowych, tworzenia zapasów, poszukiwania alternatywnych technologii oraz korzystania z innych tras transportowych. Kwestie związane z wpływem na klimat i środowisko są uwzględniane w weryfikacji i ocenie dostawców. Szukamy również rozwiązań w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym. Współpracujemy także z Grupą Orange (w tym BuyIn) w celu wdrożenia odpowiednich rozwiązań na poziomie międzynarodowym.

Ryzyko średnio – i długoterminowe.

Skutki społeczne, demograficzne, gospodarcze i regulacyjne związane ze zmianą klimatu będą z czasem coraz bardziej widoczne. W krótkim okresie można oczekiwać, że zmiany prawne i regulacyjne będą odpowiedzią na potrzeby adaptacji do zmian klimatu. Zmiany te mogą mieć istotny wpływ na wymagania wobec największych przedsiębiorstw w zakresie kosztów operacyjnych lub finansowych (np. w zakresie wymaganej obowiązkowej redukcji emisji, wykorzystania energii odnawialnej, zarządzania środowiskowego, rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym itp.). W dłuższej perspektywie, w zależności od powagi rzeczywistego scenariusza zmian klimatycznych, można spodziewać się zmian demograficznych i społeczno-gospodarczych (w szczególności masowych migracji wpływających na strukturę klientów lub potrzeby i możliwości zakupowe czy też sytuację makroekonomiczną w Polsce).

Obecnie nie zidentyfikowano poszczególnych ryzyk, które można zaliczyć do głównych ryzyk w tym obszarze. Jednak całościowe zjawisko zmian społeczno-gospodarczych i regulacyjnych związanych z klimatem jest dynamiczne, wielowymiarowe. Wpływ poszczególnych zdarzeń, w szczególności związanych z przyszłymi zmianami prawnymi, jest każdorazowo oceniany przez odpowiednich ekspertów. Wstępnie oceniamy, że wpływ ten zostanie w dużej mierze złagodzony przez wysokie standardy i ambitne cele wyznaczone we własnej strategii Orange. Obszary o możliwym największym wpływie na działalność firmy dotyczą: oczekiwanych regulacji UE dotyczących efektywności energetycznej centrów danych, rewizji przepisów dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami, możliwych regulacji dotyczących odporności i ciągłości usług telekomunikacyjnych w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych, oczekiwań regulacyjnych UE skutkujących wyższymi kosztami materiałów wysokoemisyjnych, takich jak stal czy beton, wzrostu cen energii elektrycznej, zwłaszcza opartej na paliwach kopalnych a także zmian w strukturze społecznej oraz sytuacji gospodarczej i politycznej.

Z tego powodu stale monitorujemy sytuację prawno-regulacyjną z perspektywy zmian klimatu, czym zajmuje się dedykowany zespół ekspertów. Systematycznie informujemy i angażujemy kluczowych interesariuszy wewnętrznych, aby z wyprzedzeniem i jak najlepiej odpowiadać na zachodzące zmiany. Współpracujemy także z zewnętrznymi interesariuszami (władzami europejskimi, krajowymi i lokalnymi oraz otoczeniem biznesowym) w celu przewidywania, przygotowania i reagowania na zmieniające się przepisy i standardy. Na bieżąco monitorujemy szersze zmiany społeczno-gospodarcze i demograficzne w Polsce i na świecie, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację i działalność Orange Polska.

Ryzyko średnio- i długoterminowe.

 

Wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na strategię firmy

W ramach podejścia #OrangeGoesGreen, Spółka przyjęła strategię klimatyczną, której kluczowym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (Net Zero Carbon) do 2040 roku. Neutralność obejmie zarówno własne emisje bezpośrednie i pośrednie gazów cieplarnianych (Zakresy 1 i 2 śladu węglowego w ujęciu Protokołu GHG), jak i emisje w łańcuchu wartości (Zakres 3).

Pierwszy etap działań obejmuje okres do 2025 roku. W tej perspektywie działania skupiają się wokół trzech priorytetów: Priorytet 1: Odpowiedzialność za redukowanie emisji CO₂ i zużycia zasobów. Priorytet 2: Wartość dla klientów i wszystkich interesariuszy dzięki działaniom na rzecz klimatu. Priorytet 3: Wpływ na zieloną, cyfrową transformację polskiej gospodarki.

Cele i mierniki ich realizacji

Kluczowe cele w zakresie oddziaływania na środowisko zdefiniowane w strategii Orange Polska, wpisujące się w globalne cele klimatyczne Grupy Orange (objęte strategią Engage 2025), są oparte o naukę i potwierdzone przez Science-Based Targets Initiative jako realizujące zapisy Porozumienia Paryskiego (ograniczenie globalnego ocieplenia w XXI wieku do maksymalnie 1,5°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej). W 2021 roku zmniejszyliśmy emisję CO2 o 9%, co stanowiło przyspieszenie w porównaniu z poprzednimi latami. Ubiegłoroczna redukcja była pierwszą, jaką osiągnięto przy wsparciu energii odnawialnej. Energia odnawialna stanowiła w 2021 roku około 6% naszego rocznego zużycia energii. Nasza emisja w 2021 roku była o 27% niższa od poziomu z 2015 roku. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu na 2025 rok.

Wyniki wyszukiwania